Giải câu 1 Bài 47 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 28 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài 47 + 25

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con cộng như thông thường, chú ý đây là phép cộng có nhớ.

Kết quả được đưa dưới đây:

Giải bài 47 + 25

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021