Giải câu 3 bài 6 cộng với một số: 6 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 35 - SGK toán 2

Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười ?

Bài làm:

Tóm tắt

Tháng trước : 16 điểm mười

Tháng này nhiều hơn : 5 điểm mười.

Tháng này : ... điểm mười ?

Bài giải

Số điểm mười tháng này đạt được là:

16 + 5 = 21 (điểm mười)

Đáp số: 21 điểm mười.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021