Giải câu 1 bài 6 cộng với một số: 6 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 34 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

6 + 6 = 6 + 7 =

6 + 0 = 7 + 6 =

6 + 8 = 6 + 9 =

8 + 6 = 9 + 6 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thuộc bảng cộng của 6 với một số sẽ tính nhẩm bài này một cách dễ dàng.

Kết quả như sau:

6 + 6 = 12 6 + 7 = 13

6 + 0 = 6 7 + 6 = 13

6 + 8 = 14 6 + 9 = 15

8 + 6 = 14 9 + 6 = 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021