Giải câu 3 bài Ki-lô-gam

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 - SGK toán 2

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài làm:

Tóm tắt

Bao to nặng : 25kg

Bao bé nặng : 10kg

Cả hai bao nặng : ... kg ?

Bài giải

Cả hai bao gaọ nặng số kg là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021