Giải câu 1 Bài toán về ít hơn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 30 - SGK toán 2

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Giải bài Bài toán về ít hơn

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đã biết được rằng vườn nhà Mai hơn viên nhà Hoa 7 cây cam. Vậy muốn tìm số cây cam của nhà Hoa các con phải thực hiện phép trừ.

Bài giải

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 ( cây cam )

Đáp số: 10 cây cam.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021