Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố lại kiến thức phần phép cộng có nhớ, đơn vị đo kg, lít. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - SGK toán 2

Tính:

5 + 6 = 16 + 5 = 40 + 5 = 4 + 16 =

8 + 7 = 27 + 8 = 30 + 6 = 3 + 47 =

9 + 4 = 44 + 9 = 7 + 20 = 5 + 35 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 44 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 44

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 44 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng3445631744
Số hạng1748294636
Tổng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 44 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 44 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 44

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021