Giải câu 4 Bài 36 + 15

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 36 - SGK toán 2

Quả bóng nào có ghi phép tính có kết quả bằng 45 ?

Giải bài 36 + 15

Bài làm:

Dựa vào phép tính ta tính được

40 + 5 = 45

18 + 27 = 45

36 + 9 = 45

Vậy có một quả bóng cuối ghi phép tính có kết quả bằng 45.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021