Giải câu 2 cộng, trừ các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 - 511; 418 + 201; 395 - 44.

Bài làm:

Để thực hiện bài toán này, các con cần phải nhớ lại cách đặt phép tính đối với các số có 3 chữ số để thực hiện.

Khi đặt phép tính, các con phải đặt các số dóng đúng hàng với nhau: Hàng trăm dóng với hàng trăm, hàng chục dóng với hàng chục, hàng đơn vị dóng với hàng đơn vị để thực hiện đúng và dễ dàng hớn nhé.

Kết quả cuối cùng mà chúng ta thực hiện được sẽ là:

Giải câu 2 cộng, trừ các số có ba chữ số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021