Giải câu 2 trang 57 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 sách VNEN toán 7 tập 2

Trong tập hợp các số {1; 2; -1; 0}, số nào là nghiệm, số nào không phải là nghiệm của đa thức: R(x)= x4 + 2x3 – x2 + x – 3?

Bài làm:

- Xét: R(1) = (1)4 + 2(1)3 – (1)2 + 1 – 3 = 0

R(2) = (2)4 + 2(2)3 – (2)2 + 2 – 3 = 27

R(1) = (-1)4 + 2(-1)3 – (-1)2 + (-1) – 3 = - 6

R(1) = (0)4 + 2(0)3 – (0)2 + 0 – 3 = - 3

Vậy tại x = 1, giá trị của đa thức R(x) = 0, nên x = 1 là nghiệm của đa thức R(x).

Tại x = 2, x = -1 và x = 0, giá trị của đa thức R(x) khác 0, nên chúng không phải là nghiệm của đa thức R(x).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021