Giải câu 21 bài Ôn tập chương 3: Thống kê sgk Toán 7 tập 2 trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 21: trang 23 sgk Toán 7 tập 2

Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.

Bài làm:

Học sinh tự thực hành đi tìm biểu đồ, có thể tìm biểu đồ về sự phát triển trường lớp ở tỉnh, thành phố, về năng suất lúa, về tỉ lệ xếp loại văn hóa, hạnh kiểm sau học kỳ một của lớp của trường... và từ đó rút ra nhận xét.

Ví dụ: Kết quả học tập cuối học kì I của học sinh khối 7 ở trường THCS A được minh họa bằng biểu đồ hình quạt như sau:

Nhận xét:

  • Đa số học sinh khối 7 trường A có trình độ học tập đạt trung bình 45% cuối học kì I.
  • Tỉ lệ học sinh giỏi còn ít, chiếm 5%.
  • Số học sinh yếu kém còn nhiều 20% + 5% = 25%.

Học sinh khối 7 trường A cần phải cố gắng học tập tốt hơn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021