Giải câu 38 bài luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

Tìm đa thức C sao cho:

a)

b)

Bài làm:

a)

Vậy

b)

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021