Giải câu 33 bài 6: Cộng, trừ đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 33: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

a) và \(N = 3xy^3 – x^2y + 5,5x^3y^2\)

b) và \(Q = x^2y^3 + 5 – 1,3y^2\)

Bài làm:

a.

b.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021