Giải câu 16 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?

Giá trị (x)23490100
Tần số (n)32221N=10

Bảng 24

Bài làm:

Ta có số trung bình cộng của các giá trị trong bảng là:

Số trung bình cộng này không làm "đại diện" cho dấu hiệu vì chênh lệch quá lớn so với các giá trị 2; 3; 4.

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn 2, 3, 4 so với 100, 90.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021