Giải câu 41 bài 7: Đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Bài làm:

Có vô số đa thức thỏa mãn điều kiện trên, đó là:

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên:

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên:

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên:

...

Tổng quát đa thức phải tìm có dạng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021