Giải Câu 8 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu sgk Toán 7 tập 2 Trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 59 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? Tại sao?

a) HB = HC;

b) HB > HC;

c) HB < HC.

Giải Câu 8 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - sgk Toán 7 tập 2 Trang 59

Bài làm:

Vì AB < AC (gt) và AH ⊥ BC => AB, AC là hai đường xiên có hình chiếu tương ứng là HB và HC

=> HB < HC

Vậy đáp án c) đúng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021