Đáp án câu 2 đề 4 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho f(x) =

g(x) =

a. Tính f(x) + g(x)

b. Tính f(x) - g(x)

Bài làm:

Câu 2:

f(x) =

=

=

g(x) =

=

=

a. f(x) + g(x) =

=

b. f(x) - g(x) =

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021