Giải câu 49 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 49: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Hãy tìm bậc mỗi đa thức sau:

Bài làm:

Đa thức có bậc 2

Đa thức có bậc 4

Lưu ý: Trước khi xét bậc của bất kì một đa thức nào, chúng ta cần rút gọn đa thức (nếu được) rồi mới tìm bậc của đa thức.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021