Giải câu 44 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 44: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

Hãy tính và \(P(x) - Q(x)\)

Bài làm:

Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến sau đó đặt tính như sau:

Ta được kết quả của và \(P(x) - Q(x)\)

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021