Giải Câu 68 Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 68: Trang 88 - SGK Toán 7 tập 2

Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh góc xOy và cách đều hai điểm A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

Bài làm:

Giải Câu 68 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 88

a) Tìm khi độ dài $OA, OB$ là bất kì.

  • cách đều hai cạnh $Ox, Oy$ của góc $xOy$ nên nằm trên đường phân giác $Oz$ của góc $xOy (1)$.
  • cách đều hai điểm $A, B$ nên nằm trên đường trung trực của đoạn $AB (2)$.

Từ (1) và (2) ta xác định được điểm là giao điểm của đường phân giác $Oz$ của góc $xOy$ và đường trung trực của đoạn $AB$.

b) Tìm khi $OA = OB$

  • Vì điểm cách đều hai cạnh của góc $xOy$ nên nằm trên đường phân giác của góc $xOy (3)$.
  • Ta có . Vậy $ΔAOB$ cân tại O.

Trong tam giác cân đường phân giác $Oz$ cũng là đường trung trực của đoạn $AB (4)$.

Từ (3) và (4) ta xác định được vô số điểm nằm trên đường phân giác $Oz$ của góc $xOy$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021