Đáp án câu 1 đề 6 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 6

Câu 1: Cho đa thức P(x) = và Q(x) = $x^{2}-3x-4$

a. Tìm p, q biết rằng P(0)= -5; P(-1)= -8

b. Tìm p, q biết P(x) = Q(x) với mọi giá trị của x

Bài làm:

Câu 1:

a. Ta có: P(0) = -5 => => q= -5

Khi đó P(x) =

Lại có P(-1) = -8 =>

=>

=>

Vậy p =4; q= -5

b. P(x) = Q(x) với mọi x. Khi đó với x= 0 ta có P(0) = Q(0) => => q= -4

Vậy P(x) =

Với x=1 ta cũng có P(1) = Q(1) => => $1+p-4=1-3-4$ => p=-3

Vậy P(x) =

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021