Giải câu 13 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 15 sgk Toán 7 tập 2

Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi:

a) Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người ?

c) Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu ?

Bài làm:

a) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người

b) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người.

Nếu dân số tăng thêm 60 triệu tức là có triệu người.

Nhìn trên biểu đồ số 76 tương ứng với năm 1999 và .

Vậy sau 78 năm thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người.

c)

  • Năm 1980 dân số nước ta là 54 triệu người.
  • Năm 1990 dân số nước ta là 66 triệu người.
  • Vậy từ năm 1980 đến năm 1990 dân số nước ta tăng 22 triệu.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021