Giải Câu 24 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 72 - SGK Toán 8 tập 2

∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng , ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng $k_2$. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Bài làm:

∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng

∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng

Theo tính chất 3 thì ∆A'B'C' ∽ ∆ABC.

Theo tỉ số

vậy

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021