Giải Câu 43 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 80 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hình bình hành ABCD (h.46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt cạnh CB kéo dài tại F.

a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF và BF, biết rằng DE = 10cm.

Giải Câu 43 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

Bài làm:

a) Xét tam giác CDF có: BE // DC => ∆BEF ∽ ∆CDF (1) (định lí về tam giác đồng dạng)

Xét tam giác ADE có: AD // BF => ∆ADE ∽ ∆BFE (2) (định lí về tam giác đồng dạng)

Từ (1) (2) => ∆ADE ∽ ∆CFD (tính chất)

b) Vì E nằm giữa A và B nên: BE = AB - AE = 12 - 8 = 4cm.

∆ADE ∽ ∆BFE (cmt) => (cặp cạnh tương ứng)

=>

=>

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021