Giải Câu 6 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sgk Toán 8 tập 2 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 62 - SGK Toán 8 tập 2

Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Giải Câu 6 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - sgk Toán 8 tập 2 Trang 62

Bài làm:

Trên hình 13a

  • Cặp đường thẳng song song: .
  • Giải thích:

Vì: => MN//AB

Trong hình 13b

  • Cặp đường thẳng song song:
  • Giải thích:

Ta có: ; \(\frac{OB'}{B'B}=\frac{3}{4,5}=\frac{2}{3}\)

=> => A'B' // AB (1)

= \(\widehat{OA'B'}\) lại so le trong (gt)

Suy ra A"B" // A'B' (2)

Từ 1 và 2 suy ra AB // A'B' // A"B"

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021