Đáp án câu 1 đề 1 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

1. Giải các phương trình sau:

a) - $11$ = $x + 7$

b) (x-3)$ = $x-3$

c) - $\frac{5}{x}$ = $\frac{8}{x^{2}-2x}$

Bài làm:

1. a) - $11$ = $x + 7$

$3x$ - $x$ = $11+7$

$2x$ = $18$

$x$ = $9$

S = {}

b) (x-3)$ = $x-3$

$2x$$(x-3)$ - $x-3$ = $0$

$(x-3)$$(2x-1)$ = $0$

$x$ = $3$ hoặc $x$ = $\frac{1}{2}$

S = {;$\frac{1}{2}$}

c) - $\frac{5}{x}$ = $\frac{8}{x^{2}-2x}$

Đk: $\neq $ $0$; $\neq $ $2$

$\frac{x+2}{x-2}$ - $\frac{5}{x}$ = $\frac{8}{x(x-2)}$

$\frac{x(x+2)}{x(x-2)}$ - $\frac{5(x-2)}{x(x-2)}$ = $\frac{8}{x(x-2)}$

$\frac{x^{2} + 2x - 5x +10 -8}{x(x-2)}$ = $0$

$\frac{x^{2} - 3x + 2}{x(x-2)}$ = $0$

$\frac{(x-1)(x-2)}{x(x-2)}$ = $0$

$\frac{(x-1)}{x}$ = $0$

$x$ = $1$

S = {1}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021