Giải Câu 30 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất sgk Toán 8 tập 2 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 30: Trang 75 - SGK Toán 8 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm.

Hãy tính độ dài các cạnh của A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài làm:

Giải Câu 30 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - sgk Toán 8 tập 2 Trang 75

∆ABC ∽ ∆A'B'C' =>

hay

=>

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021