Đáp án trắc nghiệm đề 8 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn

A. = $0$ B.$3x^{2}$=$0$ C.$8x-5+2x^{2}$ = $0$ D. $x^{3}+1$ = $0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình

A. B. $x = 3$ C. $x = - 3$ D. $x = - 9$

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình = $$ là

A. B. $x\neq 1$ C. $x\neq 2$ D. và $x\neq 1$

Câu 4. Bất phương trình – 2x + 6\geq 0 tương đương với bất phương trình nào sau đây

A. B. $2x – 6\leq 0$ C.$ – 2x\geq 6$ D. $x\geq – 3$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình

A. B. $\left \{ x|x<-3 \right \}$ c. $\left \{ x|x>3 \right \}$ D. $\left \{ x|x

Câu 6. Cho = $3$ với $a < 0$ thì

A. a = B. a = $–3$ C. a = D. a = hoặc a = $–3$

Câu 7. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k = . Chu vi tam giác ABC là 12cm, thì chu vi tam giác DEF là

A. cm B. $3$ cm C. $5$ cm D. $20$ cm

Câu 8. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng $4$cm và thể tích bằng $140cm^{3}$. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là

A. 4cm B. 5cm C. 20cm D. 35cm

Bài làm:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

D

D

B

D

B

D

B

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021