Toán 8: Đề kiểm tra kì II (Đề 4)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề 4 kiểm tra học kì 2 toán 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1) Giá trị của phân thức tại $x=-1$ bằng:

A.

B. -

C.

D.

2) Điều kiện để giá trị phân thức được xác định là:

A.

B.

C. và $x≠1$

D. và $x≠−1$

3) Phương trình = $1$ có nghiệm là:

A.

B.

C. và $-1$

D.

4) Điều kiện xác định của phương trình: = $\frac{5x}{(x+2)(3-x)}$

A.

B.

C. và $x≠−2$

D. x≠3x≠3 hoặc x≠−2

5) Nếu thì $10−2a10−2a$…..$10−2b10−2b$. Dấu thích hợp trong ô trống là:

A. < B. >

C. ≤≤ D. ≥≥

6) là nghiệm của bất phương trình:

A.

B.

C.

D.

7) Cho hình lập phương có cạnh là 5 cm. Diện tích xung quanh của hình

A. B. $54cm^{2}$

C. D. $30cm^{3}$

Câu 2: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Phát biểu

Đúng

Sai

a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

c) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 1.

d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1. Giải bất phương trình sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3. Cho vuông tại A, đường cao $AH (H∈ BC)$. Biết $BH$ = 4cm ; $CH$ = 9cm. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của H lên $AB$ và $AC$. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác là hình chữ nhật.

b) Tam giác đồng dạng với tam giác $ABC$.

c) Tính diện tích .

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021