Đáp án trắc nghiệm đề 4 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1) Giá trị của phân thức tại $x=-1$ bằng:

A.

B. -

C.

D.

2) Điều kiện để giá trị phân thức được xác định là:

A.

B.

C. và $x≠1$

D. và $x≠−1$

3) Phương trình = $1$ có nghiệm là:

A.

B.

C. và $-1$

D.

4) Điều kiện xác định của phương trình: = $\frac{5x}{(x+2)(3-x)}$

A.

B.

C. và $x≠−2$

D. x≠3x≠3 hoặc x≠−2

5) Nếu thì $10−2a10−2a$…..$10−2b10−2b$. Dấu thích hợp trong ô trống là:

A. < B. >

C. ≤≤ D. ≥≥

6) là nghiệm của bất phương trình:

A.

B.

C.

D.

7) Cho hình lập phương có cạnh là 5 cm. Diện tích xung quanh của hình

A. B. $54cm^{2}$

C. D. $30cm^{3}$

Câu 2: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Phát biểu

Đúng

Sai

a) Nếu tam giác vuông này có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ với 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng.

b) Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

c) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k = 1.

d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau.

Bài làm:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

C

B

C

C

C

D

D

Bài 2: (1đ) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.

a). Đ b). S

c). Đ d). S

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021