Đáp án câu 2 đề 2 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

2. Giải bất phương trình sau :

- $\frac{3x+5}{2}$ $\geq $ $1 - \frac{4x+5}{6}$

Bài làm:

2.

- $\frac{3x+5}{2}$ $\geq $ $1 - \frac{4x+5}{6}$

$\frac{2(x-1)-3(3x+5) }{6}$ $\geq $ $\frac{6-(4x+5)}{6}$

⇔ 2x - 2 - 9x - 15 ≥ 6 - 4x - 5

⇔ 2x - 9x + 4x ≥ 6 - 5 + 2 + 15

⇔ -3x ≥ 18

⇔ x ≤ -6

Vậy tập nghiệm của phương trình là S= {x|x ≤ -6}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021