Giải câu 6 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 9 sgk Toán 8 tập 2

Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức

2)

Sau đó sử dụng giả thiết để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Bài làm:

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức

Ta có:

2) Ta có:

Vậy ta có hai phương trình:

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021