Đáp án trắc nghiệm đề 3 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: là nghiệm của phương trình

A/ B/ $2x - 1 = x + 3$

C/ D/ $3x + 5 =-x - 2$

Câu 2: Cho hai phương trình : (I) và $3x - 3 = 0$(II)

A/ (I)tương đương (II)

B/ (I) là hệ quả của phương trình (II)

C/ (II) là hệ quả của phương trình (I)

D/ Cả ba đều sai

Câu 3: Cho biết .Tính $3x - 4$ bằng:

A/ B/ $2$ C/ $17$ D/ $11$

Câu 4: Phương trình = $\frac{1}{x}$

A/ B/ ${-1; 3}$ C/ ${-1; 4}$ D/ S = R

Câu 5: Bất phương trình: $x2 + 2x + 3 > 0$ có tập nghiệm là :

A/ Mọi B/ $x ∈ φ$ C/ $x > -2$ D/ $x ≥ -2$

Câu 6: Để biểu thức không âm giá trị của x phải là :

A/ B/ $-x ≥ 2$ C/ $x ≥ 4$ D/ $x ≤ -4$

Câu 7: Cho hình vẽ : NQ//PK ; Biết MN = 1cm ;MQ = 3cm ; MK = 12cm. Độ dài NP là:

A/ 0,5 cm B/ 2cm C/ 4cm D/ 3cm

Câu 8: đồng dạng với $Δ DEF$ theo tỉ số đồng dạng k1 ; đồng dạng với $ΔGHK$ theo tỉ số đồng dạng k2 . đồng dạng với $Δ GHK$ theo tỉ số:

A/ k1/k2 B/ k1 + k2 C/ k1 - k2 D/ k1 .k2

Bài làm:

1-B

3-B

5-C

7-D

2-C

4-A

6-A

8-D

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021