Giải Câu 23 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 71 - SGK Toán 8 tập 2

Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

Bài làm:

a) Mệnh đề Đúng.

Bởi vì khi hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng của hai tam giác này bằng nhau hoặc tỉ lệ các cạnh tương ứng của chúng đều bằng nhau và bằng 1 nên theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng thì hai tam giác bằng nhau sẽ đồng dạng với nhau.

b) Mệnh đề Sai.

Bởi vì nếu tỉ số đồng dạng k ≠ 1 thì các cạnh của chúng sẽ có độ dài khác nhau. Do đó hai tam giác sẽ không bằng nhau.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021