Giải Câu 1 Bài: Định lí Ta-lét trong tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 - SGK Toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Bài làm:

Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

<=> = \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{1}{3}\).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

<=> = \(\frac{48}{160}\) = \(\frac{3}{10}\)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

<=> = \(\frac{120}{24}\) = 5.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021