Đáp án phần trắc nghiệm đề 10 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình = $\frac{5x-1}{x^2-3x+2}$

A. hoặc $x \neq 2$

B. và $x \neq 3$

C. và $x \neq 3$

D. và $x \neq 2$

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình = $\left(x-1\right)\left(x-3\right)$ = $0$ là:

A.

B.

C.

D.

Câu 3: Cho ∆ABC có M AB và AM = $\frac{1}{3}4AB, vẽ MN $\parallel$ BC, N AC. Biết MN = 2cm, thì BC bằng:

A. 4cm

B. 6cm

C. 8cm

D. 10cm

Câu 4: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 216, thể tích của khối lập phương đó là:

A. 216

B. 36

C. 1296

D. 72

Câu 5: Bất phương trình có nghiệm là:

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều có cạnh bằng 6cm và độ dài trung đoạn bằng 10cm là:

A. 120

B. 240$cm^{2}

C. 180

D. 60

Bài làm:

1

2

3

4

5

6

D

B

B

A

C

A

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021