Giải câu 39 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 39: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài làm:

a) Thay vào bất phương trình \(-3x + 2 > -5\)ta được

(khẳng định đúng)

Vậylà nghiệm của bất phương trình \(-3x + 2 > -5\)

b) Thay vào bất phương trình \(10 – 2x < 2 \)ta được

(khẳng định sai)

Vậy không là nghiệm của bất phương trình \(10-2x

c) Thay vào bất phương trình \(x^2 – 5 < 1 \)ta được

(khẳng định đúng)

Vậy là nghiệm của bất phương trình \(x^2– 5 < 1\)

d) Thay vào bất phương trình \(|x | < 3 \)ta được

(khẳng định đúng)

Vậy là nghiệm của bất phương trình \(|x|

e) Thay vào bất phương trình \(|x| > 2 \)ta được

(khẳng định sai)

Vậy không là nghiệm của bất phương trinh \(|x| > 2\)

f) Thay vào bất phương trình \(x + 1 > 7 – 2x \)ta được

(khẳng định sai)

Vậy không là nghiệm của bất phương trình \(x + 1 > 7 – 2x\)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021