Giải câu 10 bài Luyện tập – sgk Toán 8 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

a) So sánh và \(-4.5\)

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Bài làm:

a) So sánh và \(-4.5\)

Ta có: và \(3 > 0\)

b) Theo câu a,

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với thì được: \((-2).30 < -45\)

Theo câu a,

Cộng cả hai vế với thì được \(\left( { - 2} \right).30 + 4,5 < - 4,5 + 4,5\Rightarrow (-2).30 + 4,5 < 0\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021