Giải câu 35 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 35: trang 25 sgk Toán 8 tập 2

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Gọi x là số học sinh cả lớp

Số học sinh giỏi trong học kì I:

Số học sinh giỏi sau học kì II:

Vì số học sinh giỏi trong học kì 2 bằng 20% số học sinh cả lớp nên:

(thỏa mãn)

Vậy số học sinh của lớp 8A là học sinh.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021