Giải câu 54 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 54: trang 34 sgk Toán 8 tập 2

Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B,biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.

Bài làm:

Gọi x (km) là khoảng cách giữa hai bến A và B

Vận tốc khi xuôi dòng là

Vận tốc khi ngược dòng là

Vận tốc dòng nước là

Hiệu vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước

Ta lập được phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy khoảng cách giữa hai bến là 80 km.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021