Giải câu 15 bài 3: Bất phương trình một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Kiểm tra xem giá trị là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a.

b.

c.

Bài làm:

a) Thay vào bất phương trình ta được

(khẳng định sai)

Vậy không là nghiệm của bất phương trình

b) Thay vào bất phương trình ta được

(khẳng định sai)

Vậy không là nghiệm của bất phương trình

c) Thay vào bất phương trình ta được

(khẳng định đúng)

Vậy nghiệm của bất phương trình

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021