Giải câu 7 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a) 1 + x = 0b) x + x2 = 0c) 1 - 2t = 0d) 3y = 0e) 0x - 3 = 0

Bài làm:

a. là phương trình bậc nhất.

b. không là phương trình bậc nhất vì ẩn x bậc 2.

c. là phương trình bậc nhất.

d. là phương trình bậc nhất.

e. không là phương trình bậc nhất vì hệ số \(a=0\)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021