Giải Câu 45 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 45: Trang 80 - SGK Toán 8 tập 2

Hai tam giác ABC và DEF có góc A = góc D, góc B = góc E, AB = 8cm, BC = 10cm, DE = 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

Bài làm:

Giải Câu 45 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

Xét ∆ABC và ∆DEF có:

  • (gt)
  • (gt)

=> ∆ABC ∽ ∆DEF (góc - góc)

=> (cặp cạnh tương ứng)

=>

Suy ra:

=> \(\frac{CA}{8} = \frac{FD}{6} = \frac{CA - FD}{8-6} = \frac{3}{2}\)

=>

=>

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021