Giải Câu 7 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sgk Toán 8 tập 2 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 62 - SGK Toán 8 tập 2

Tính các độ dài x,y trong hình 14

Giải Câu 7 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - sgk Toán 8 tập 2 Trang 62

Bài làm:

Trong hình 14a

MN // EF => = \(\frac{MD}{DE}\) (định lí Ta-lét)

Nên

Trong hình 14b

Ta có A'B' ⊥ AA' (gt) và AB ⊥ AA' (gt)

=> A'B' // AB (từ vuông góc đến song song)

=> hay \(\frac{3}{6} = \frac{4,2}{x}\)

=>

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021