Giải Câu 25 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 111 - SGK Toán 8 tập 2

Tấm lịch để bàn (xem lại hình 94) có dạng một lăng trụ đứng, ABC là một tam giác cân (h.104).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Giải Câu 25 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

Bài làm:

a) Cạnh AC song song với cạnh A'C'.

Giải Câu 25 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111-2

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng, đáy tam giác ABC là tam giác cân tại C.

=>

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021