Giải Câu 13 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 104 - SGK Toán 8 tập 2

a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89).

b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 13 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 104

Bài làm:

a) Công thức: VABCD.MNPQ = MN. NP. NB

b) Ta điền kết quả vào bảng như sau:

Cột 1) Diện tích 1 đáy: 22 x 14 = 308

Thể tích: 22x 14 x 5 = 1540

Cột 2) Chiều rộng: 90 : 18 = 5

Thể tích: 18 x 5 x 6 = 90 x 6 = 540

Cột 3) Chiều rộng: 1320 : (15 x 8) = 11

Diện tích 1 đáy: 15 x 11 = 165

Cột 4) Chiều rộng: 260 : 20 = 13

Chiều cao: 2080 : 260 = 18

Giải Câu 13 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 104-2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021