Giải câu 31 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 31: trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Biểu diễn trên trục số:

b)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Biểu diễn trên trục số:

c)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Biểu diễn trên trục số:

d)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Biểu diện trên trục số:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021