Giải Câu 35 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 116 - SGK Toán 8 tập 2

Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

Giải Câu 35 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

Bài làm:

Diện tích đáy của lăng trụ là diện tích của tứ giác ABCD

Ta có :

SABCD = SABC + SADC

= .AC.BH + AC. DK

= .8.3 + . 8.4 = 12 + 16 = 28(cm2)

Thể tích của lăng trụ là :

V = S.h = 28.10 = 280 (cm3)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021