Giải câu 16 bài 3: Bất phương trình một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Tập hợp nghiệm:

b) Tập hợp nghiệm:

c) Tập hợp nghiệm:

d) Tập hợp nghiệm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021