Giải câu 43 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 43: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức là số dương

b) Giá trị của biểu thức nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(4x – 5\)

c) Giá trị của biểu thức không nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(x + 3\)

d) Giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị của biểu thức \((x – 2)^2\)

Bài làm:

a) Ta có bất phương trình

Vậy với thì giá trị của biểu thức \(5-2x\)là số dương.

b) Ta có bất phương trình

Vậy với thì giá trị của biểu thức \(x + 3 \)nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(4x – 5\)

c) Ta có bất phương trình

Vậy với thì giá trị của biểu thức \(2x +1 \)không nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(x + 3\)

d) Ta có bất phương trình

Vậy với thì giá trị của biểu thức \(x^2 +1 \)không lớn hơn giá trị của biểu thức \((x – 2)^2\)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021