Giải Câu 48 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

  • 1 Đánh giá

Câu 48: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, .

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, .

Bài làm:

a) Chóp đều tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh 5cm; mặt bên là các tam giác đều cạnh 5cm.

Giải Câu 48 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125-1

Diện tích xung quanh hình chóp:

Diện tích đáy hình chóp:

Diện tích toàn phần hình chóp:

b

Giải Câu 48 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125-2

Hình chóp lục giác đểu S.MNRQPO. Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.

Gọi K là trung điểm MN

=> Đường cao SK của mặt bên là :

Diện tích xung quanh hình chóp:

Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều HMN.

Chiều cao của tam giác HMN là HK.

Ta có:

Diện tích đáy hình chóp:

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6 =165,6 (cm2)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021